Čo je projekt PBS

Na čo slúži projekt PBS

Protipožiarna bezpečnosť stavieb (PBS) je schopnosť stavebných objektov brániť poškodeniu zdravia a stratám na životoch a majetku v prípade požiaru..

Podľa § 4 písm. k.) zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov musí riešiť a dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby každá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať.

Na to, aby boli pri realizácii stavby splnené všetky požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť slúži projekt PBS (projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, požiarny projekt, dokumentácia PBS, požiarny projekt, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, RPBS, resp. projekt požiarnej ochrany).

Bez projektu PBS nezískate kladné územné rozhodnutie, nedostanete stavebné povolenie a nie je možné objekt úspešne skolaudovať.

Základnými právnymi predpismi (v znení neskorších predpisov) nevyhnutnými pri vypracovaní projektu PBS sú najmä:

  • zákon NR SR č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi,
  • vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii,
  • vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
  • vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
  • slovenské technické normy, napr. STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 92 0202-1 a mnohé ďalšie, ktoré bližšie definujú podmienky pri navrhovaní stavieb v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Z čoho pozostáva

Projekt PBS v rámci stavebného povolenia musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

Požiarno-technická charakteristika stavby

 

Rozdelenie stavby na požiarne úseky

 

Určenie požiarneho zaťaženia a rizika

 

Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

 

Zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

 

Určenie odstupových vzdialeností

 

Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami

 

Určenie požiarno-bezpečnostných opatrení

 

Kto ho vypracúva

Projekt PBS vypracúva odborne spôsobilá osoba – špecialista požiarnej ochrany. Jeho úlohou je vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – projekt PBS.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  • a. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • b. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
  • c. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
  • d. riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
  • e. spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa

Odbornú spôsobilosť špecialista požiarnej ochrany preukazuje » osvedčením o odbornej spôsobilosti (PDF, 3,7MB) «. Odborná spôsobilosť špecialistov PO sa overuje po absolvovaní odbornej prípravy na Prezídiu HaZZ Ministerstva Vnútra SR, osvedčenie sa vydáva na dobu 5 rokov. Po absolvovaní 3 aktualizačných príprav a následnom overení je vydané bez časového obmedzenia v zmysle §11, ods.7 Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu PO je možné si overiť v tomto excelovskom dokumente zo stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: » excelovský dokument (XLSX, 164kB) «.

Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti technika požiarnej ochrany alebo činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Ďalšie odborne spôsobilé osoby

Pri procese spustenia prevádzky, alebo pri užívaní stavby, je niekedy nutná účasť viacerých odborných osôb, s ktorými spolupracujeme.

• Technik PO
• Preventivár PO obce

 

• Autorizovaný technik BOZP
• Technik BOZP

 

• Revízny technik VTZ

 

• Verejný zdravotník

 

 

Pozrite si cenník služieb, vyžiadajte si cenovú ponuku, alebo si objednajte projekt PBS.

  Cenník služieb  Cenová ponuka  Objednať projekt PBS