GDPR

Ochrana osobných údajov

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára, dotazníka na cenovú ponuku a objednávkového formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Projekt PBS, s.r.o.

Sídlo: Demjata 294, 082 13 Tulčík, SR

IČO: 54667968

DIČ: 2121789681

IČ DPH: nie sme platcami

Web: www.projektpbs.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 44516/P

 

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Valášek

Telefónne číslo: +421 903 978 452

E-mail: projektpbs@projektpbs.sk

 

Prevádzka

Názov prevádzky: Projekt PBS, s.r.o.

Adresa: Bardejovská 15, 080 01  Prešov, SR

 

1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej ako „zákon“ – vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018.

 

2. Zodpovedná osoba DPO:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

 

3. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:

 • klienti / súkromné osoby:
  • titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa
  • osobné údaje zákonného zástupcu – titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa, videozáznam (v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru na prevádzke – v priestoroch prevádzky je umiestnená bezpečnostná kamera)
 • klienti / firmy a spoločnosti
  • obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, videozáznam (v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru na prevádzke – v priestoroch prevádzky je umiestnená bezpečnostná kamera)

 

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • spätné kontaktovanie a odpovedanie na vašu správu
 • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
 • vystavenie daňového dokladu / faktúry
 • doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou

 

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou – zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
 • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou – zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné – zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

 

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • osobné údaje pre daňový doklad – 20 rokov
 • osobné údaje zákonného zástupcu – po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa
 • ostatné osobné údaje – do odvolania súhlasu, respektíve po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej žiadosti.

 

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 

8. Identifikácia príjemcu OÚ:

 • poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
 • daňový úrad
 • orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
 • oprávnení pracovníci doručovacej služby, kuriér

 

9. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • OÚ sa neprenášajú

 

10. Práva dotknutej osoby:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa vašej osoby (§ 21),
 • právo na opravu OÚ (§ 22),
 • právo na vymazanie OÚ (§ 23)
 • právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24),
 • právo na prenosnosť OÚ (§ 26)
 • právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,

 

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

 • zásada zákonnosti (§ 6)
 • zásada obmedzenia účelu (§ 7)
 • zásada minimalizácie OÚ (§ 8)
 • zásada správnosti (§ 9)
 • zásada minimalizácie uchovávania (§ 10)
 • zásada integrity a dôvernosti (§ 11)
 • zásada zodpovednosti (§ 12)
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ (§ 14)
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (§ 15)

 

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania §39

 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

 

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na emailovej adrese gdpr@projektpbs.sk