ČO POTREBUJETE VYBAVIŤ AK SA CHYSTÁTE STAVAŤ ALEBO REKONŠTRUOVAŤ?

ČO POTREBUJETE VYBAVIŤ AK SA CHYSTÁTE STAVAŤ ALEBO REKONŠTRUOVAŤ?

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa rozlišujú 3 druhy stavieb, pre ktoré sú predpísané tieto konania a povolenia:

1. DROBNÉ STAVBY

Sú to stavby, ktoré majú zvyčajne iba doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Postačuje ohlásenie stavebnému úradu. Zaradzujeme sem:

 • Prízemné stavby s výškou menšou ako 5 m a zastavanou plochou menšou ako 25 m2, napr. garáže, kôlne, atď.
 • Podzemné stavby s hĺbkou nepresahujúcou 3 m a zastavanou plochou menej ako 25 m2, napríklad pivnice alebo žumpy
 • Prípojky stavieb a pozemkov na inžinierske siete, napr. voda, plyn, elektrina, kanalizácia
 • Oplotenie

Ohlásenie na stavebnom úrade postačuje aj v prípade, že:

 • zasklievate balkón v rámci bytového domu
 • meníte nenosné priečky v bytovom dome

 

2. JEDNODUCHÉ STAVBY

Pri týchto stavbách sa vyžaduje územné aj stavebné povolenie. Územné a stavebné konanie môže byť zlúčené ak sú podmienky umiestnenia stavby jednoznačné vzhľadom na pomery v území, tj. idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce schválený na individuálnu bytovú výstavbu. Je potrebné podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie. Patria sem:

 • Budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha je maximálne 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie alebo podkrovie, napr. rodinné domy
 • Stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty
 • Prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska s maximálnou výškou 15 m a zastavanou plochou menej ako 300 m2
 • Podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka je maximálne 6 m
 • Oporné múry

 

3. VŠEOBECNÉ STAVBY

územné rozhodnutie a stavebné povolenie musíte žiadať zvlášť. Stavebné konanie sa môže začať až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia. Sú to tieto stavby:

 • V prípade budov na bývanie, sú to stavby so zastavanou plochou väčšou ako 300 m2
 • V prípade iných stavieb ako na bývanie, sú to stavby so zastavanou plochou presahujúcou 50 m2
 • Stavby, ktoré majú 2 a viac nadzemných podlaží alebo 7 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou

Stavebné povolenie budete potrebovať aj keď sa:

 • stavba zväčšuje napr. nadstavbou alebo prístavbou
 • bude stavba zatepľovať
 • budú v objekte meniť nosné steny
 • bude robiť zásah do nosných konštrukcií a meniť tvar strechy

 

OHLÁSENIE NA STAVEBNOM ÚRADE ANI STAVEBNÉ POVOLENIE NEPOTREBUJETE, AK VYMIEŇATE:

 • strešnú krytinu
 • okná a dvere
 • elektroinštaláciu v rámci objektu
 • nenosné steny v rodinnom dome
 • plot v rámci existujúceho trasovania na pôvodnom základe

Predošlý / nasledujúci článok

Napíšte komentár

Po odoslaní bude vaša správa zverejnená až po schválení administrátorom stránky.